اختتامیه صبا

پوستر اجرای برگزیدگان نخستین دوره جشنواره موسیقی صبا

مشخصات
این پوستر با توجه به آرت ورک استاد کامبیز درمبخش در نخستین جشنواره صبا و با کسب اجازه از ایشان طراحی شد.