مقاله 1

تبلیغات و گردشگری (بخش دوم، ایران)
تبلیغات و گردشگری (بخش دوم، ایران)
27 مهر 1400

در بخش اول به صورت خلاصه به مقوله‌ی تبلیغات گردشگری پرداختم. در این بخش با تمرکز بر ایران به مولفه‌های اصلی آثار هوشنگ کاظمی در سازمان جلب سیاحان خواهم پرداخت.

جزئیات
تبلیغات و گردشگری (بخش اول)
تبلیغات و گردشگری (بخش اول)
25 مهر 1400

به مدیریت صنعت گردشگری در ادوار گوناگون تاریخ معاصر ایران با رویکردهای متفاوت از درجه‌ی خیلی جدی تا بی اهمیت نگاه شده است. هنوز هم در این صنعت با استانداردهای بین المللی فاصله‌ی بسیار زیادی وجود دارد به همین جهت در این بخش از مقاله‌ی پیش رو به کلیاتی درباره این موضوع خواهم پرداخت.

جزئیات